İstisnalar

İstisnalar İstisnalar: Madde 19 – Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (b), (d) ve (e) bentleri ile 11 inci maddesinin (c) bendi adli ve askeri kurumlar ile hakim, savcı ve askeri personel hakkında uygulanmaz. Yükümlülüklerin konulmasında ve tedbirlerin alınmasında milletlerarası hukukun diplomatik temsilciliklere ve mensuplarına tanıdığı ayrıcalıklar ile yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümler saklıdır.

Kamu kuruluşlarına ait malların iadesi

Kamu kuruluşlarına ait malların iadesi Kamu kuruluşlarına ait malların iadesi: Madde 18 – Genel ve katma bütçeli dairelerle kamu iktisadi devlet teşekkülleri ve kuruluşları ile bunlara bağlı müesseselere ve mahalli idarelere ait kuruluşların geçici olarak kullanılan taşınır ve taşınmaz malları ile tüketilmeyen maddeleri geri verilir. Bunlar için herhangi bir bedel, ücret kira veya tazminat ödenmez.

Yükümlülüğün karşılığının tespiti ve ödenmesi

Yükümlülüğün karşılığının tespiti ve ödenmesi Yükümlülüğün karşılığının tespiti ve ödenmesi: Madde 16 – Teslim alınan veya kullanılan mallarla yaptırılan çalışmalara karşılık ilgililere birer belge verilir. Mal ve çalışma yükümlülerinin bu belgelerle ilgili makamlara başvurmaları üzerine alınan malların veya yaptırılan çalışmaların bedeli, kirası, ücreti veya tazminatı mahalli rayice veya satış fiyatına göre olağanüstü hal kurulu veya bürolarınca tespit … Devamını oku… Yükümlülüğün karşılığının tespiti ve ödenmesi

Yükümlülüğün duyurulması ve yerine getirilmesi

Yükümlülüğün duyurulması ve yerine getirilmesi Yükümlülüğün duyurulması ve yerine getirilmesi: Madde 15 – Genel kapsamlı yükümlülükler için her çeşit yayın araçlarıyla ilanen, gerektiğinde belirli yükümlülükler için ilgililere yazılı olarak ve acil hallerde daha sonra yazı ile teyid edilmek üzere sözlü olarak duyuru yapılır. Bu duyuru üzerine yükümlüler, yükümlülük konusu para, taşınır ve taşınmaz mallarını verilen süre … Devamını oku… Yükümlülüğün duyurulması ve yerine getirilmesi

Olağanüstü halin uygulanması

Olağanüstü halin uygulanmasında görev ve yetki Olağanüstü halin uygulanması: Madde 14 – Olağanüstü halin uygulanmasında görev ve yetki: a) Olağanüstü hal bir ili kapsıyorsa il valisine, b) Bir bölge valiliğine bağlı birden çok ilde ilan edilmesi halinde bölge valisine, c) Birden fazla bölge valisinin görev alanına giren illerde veya bütün yurtta ilan edilmesi halinde, koordine … Devamını oku… Olağanüstü halin uygulanması