Yönetmelik

Yönetmelik Yönetmelik: Madde 34 – Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik, İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde, ilgili bakanlıkların iştiraki ile hazırlanarak Kanunun yayımını izleyen üç ay içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konur. Ek Madde 1 – (14/11/1984 – 3076/2 md. ile gelen numarasız ek madde hükmü olup teselsül için numaralandırılmıştır. Değişik: 9/4/1990 – KHK – 413/5 md.; Mülga: … Devamını oku… Yönetmelik

Yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği

Yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği Yürütmenin durdurulması kararı verilemiyeceği: Madde 33 – (Değişik: 9/4/1990 – KHK – 413/4 md.; Mülga: 9/5/1990 – KHK – 424/12 md.; Yeniden düzenleme: 9/5/1990 – KHK – 425/2 md; İptal: Ana. Mah.’nin 10/1/1991 tarih ve E.1990/25, K.1991/1 sayılı kararıyla.)

Disiplin cezası uygulanması

Disiplin cezası uygulanması Disiplin cezası uygulanması: Madde 32 – Bölge valisi ve görevlendirilmeleri veya görevli olmaları halinde il valisi, adli ve askeri personel hariç olmak üzere bölgelerinde çalışan ve Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren bütün personele bu Kanun uyarınca verilen görevleri yapmamaları veya savsaklamaları veya alınan tedbirlere uymamaları halinde, tabi oldukları disiplin mevzuatında bu fiillerin disiplin cezasını gerektirip … Devamını oku… Disiplin cezası uygulanması

Kararların ilanı

Kararların ilanı Kararların ilanı: Madde 31 – Bu Kanuna göre alınan kararlardan yayınlanması zorunlu olanların veya yetkili mercilerce yayınlanması istenenlerin, Türkiye radyo ve televizyonu ile Resmi Gazete ve mahalli idarelere ait basın ve yayın araçlarıyla ilanı ve halka duyurulması ücretsiz olarak yapılır. Yetkili mercilerin yayın istekleri öncelikle ve geciktirilmeden yerine getirilir.

Ödenek

Ödenek Ödenek: Madde 30 – İlan edilen olağanüstü halin gerektirdiği harcamaları karşılamak üzere genel bütçe ödeneklerini % 5’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu ödenekleri ilgili genel bütçeye dahil idarelerle, katma bütçeli daireler bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine kaydetmeye ve ödeneklerin ivedi olarak kullanımını sağlayacak önlemleri almaya, Maliye Bakanı yetkilidir.

Fazla çalışma ücreti

Fazla çalışma ücreti Fazla çalışma ücreti: Madde 29 – Olağanüstü hal ilanından sonra, bu işlerde görevlendirilen kamu hizmetlerine, görev alanların kadro derecelerine bakılmaksızın ve saat tahdidi gözetilmeden, olayın özelliği ile görevin mahiyeti nazara alınarak, normal çalışma saatini geçen her saat için, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ve miktarda fazla çalışma ücreti Bakanlar Kurulu kararı ile ödenebilir. Bu ödemeler, damga … Devamını oku… Fazla çalışma ücreti

Yaralanma engelli hale gelme ve ölüm halleri

Yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm halleri Yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm halleri:(1) Madde 28 – Bu Kanun gereğince görevlendirilenler ile çalışma yükümlülüğüne tabi tutulanlar bu görevlerinden dolayı veya görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya engelli hale gelmeleri halinde ödenecek nakdi tazminat ile … Devamını oku… Yaralanma engelli hale gelme ve ölüm halleri

Mahalli idarelere ait yetkiler

Mahalli idarelere ait yetkiler Mahalli idarelere ait yetkiler: Madde 27 – Bölge valisi, olağanüstü halin gerektirdiği durumlarda mahalli idarelerin organlarınca alınacak kararlar ile tesis edilecek tasarrufların tamamının veya belli konulara ilişkin olanlarının; il merkezinde kendisinin, görevlendirilmesi halinde il valisinin ve ilçelerde kaymakamların onayı ile yürürlük kazanmasını kararlaştırabilir. Olağanüstü halin bir ilde ilanı halinde, bu yolda karar alma … Devamını oku… Mahalli idarelere ait yetkiler

Ceza hükümleri

Ceza hükümleri Ceza hükümleri: Madde 25 – a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen yerlerde; 1.Bölge valisi veya il valisi tarafından, bu Kanun veya diğer kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair kasten gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi … Devamını oku… Ceza hükümleri

Olağanüstü halde yargı görevi ve usul

Olağanüstü halde yargı görevi ve usul Olağanüstü halde yargı görevi ve usul: Madde 24 – Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde, devlet güvenlik mahkemeleri ile askeri mahkemelerin görevlerine giren suçlar dışındaki davalara adli yargıda bakılır. Bu Kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturma, yer ve zaman kaydına bakılmaksızın, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununa göre … Devamını oku… Olağanüstü halde yargı görevi ve usul

Silah kullanma yetkisi

Silah kullanma yetkisi Silah kullanma yetkisi: Madde 23 – Olağanüstü hal ilanından sonra kolluk kuvvetleri ile kendilerine görev verilen özel kolluk kuvvetleri ve silahlı kuvvetler mensupları, görevlerini yerine getirirken kanunlarda silah kullanmayı icap ettiren hal ve şartlardan herhangi birinin tahakkuku halinde, silah kullanma yetkisini haizdirler. Olağanüstü halin, bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi gereğince ilan edilmesi … Devamını oku… Silah kullanma yetkisi

İl valilerinin yardım ve kuvvet istemi

İl valilerinin yardım ve kuvvet istemi İl valilerinin yardım ve kuvvet istemi: Madde 22 – a) İllerinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince olağanüstü hal ilan edilen il valileri, bu konularda mevcut kanunların kendilerine verdiği yetkileri kullanarak yardım isteminde bulunurlar. b) İllerinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi gereğince olağanüstü hal … Devamını oku… İl valilerinin yardım ve kuvvet istemi

Kuvvet istemi

Kuvvet istemi Kuvvet istemi: Madde 21 – Bölgelerinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölge valileri; bölgelerinde çıkabilecek toplumsal olaylarla meydana gelen olayları, emrindeki kuvvetler ve bu iş için tahsis edilen kolluk kuvvetleriyle önlemeye ve bastırmaya çalışırlar. Ancak, olayları bu şekilde önleyemedikleri veya önlenmesini mümkün görmedikleri veya aldıkları tedbirleri … Devamını oku… Kuvvet istemi

Tabii afet ve salgın hastalıklarda yardım istemi

Tabii afet ve salgın hastalıklarda yardım istemi Tabii afet ve salgın hastalıklarda yardım istemi: Madde 20 – Bölgelerinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölge valileri, kendi mülki idare bölümlerindeki “Acil Kurtarma ve Yardım Örgütlerinin” ihtiyacı karşılamayacağının anlaşılması üzerine, çevredeki bölge valiliklerine başvururlar. Bölge valileri, ani ve olağanüstü olaylarla … Devamını oku… Tabii afet ve salgın hastalıklarda yardım istemi

İstisnalar

İstisnalar İstisnalar: Madde 19 – Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (b), (d) ve (e) bentleri ile 11 inci maddesinin (c) bendi adli ve askeri kurumlar ile hakim, savcı ve askeri personel hakkında uygulanmaz. Yükümlülüklerin konulmasında ve tedbirlerin alınmasında milletlerarası hukukun diplomatik temsilciliklere ve mensuplarına tanıdığı ayrıcalıklar ile yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümler saklıdır.