İdari Dava Dilekçe Örneği 1

ANKARA (    ) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI  : Davayı açan kişinin adı soyadı veya davayı açan kurumun unvanı

KİMLİK NUMARASI : Davayı açan kişinin T.C. Kimlik Numarası veya davayı açan kurumun vergi kimlik numarası

TELEFON : Davayı açan kişinin veya kurumun iletişim telefon numarası

ADRES : Davacının tebligat adresi

DAVALI :  Dava açılan kurum

DAVANIN KONUSU :… tarih … sayılı davalı idare işleminin iptali istemimdir.

DAVA KONUSU İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ :

AÇIKLAMA ve YASAL MEVZUAT :

 • Dava konusu edilen işlemin davacının menfaatini nasıl etkilediği,
 • İşlemin hangi sebeplerle iptal edilmesi gerektiği teferruatıyla
 • İşlemin hangi mevzuatın, hangi maddesine ve ne şekilde aykırı olduğunun belirtilmesi

SONUÇ : … tarih … sayılı davalı idare işleminin iptaline, yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini arz ederim. …/ …/2017

İsim Soyisim
İmza

EKLER:

 1. Dava dilekçesine eklediğiniz belgeleri sıralı olarak yazınız.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

 1. Dava dilekçesi ve ekleri davalı idare sayısından 1 fazla olması gerekmektedir. (en az iki nüsha)
 2. Dava dilekçelerinde gereksiz ayrıntıya girmeksizin istemin açık ve anlaşılır olması, davanın konusu ile sonuç kısmının aynı olması ve tüm dilekçe nüshalarının imzalı olması gerekmektedir.
 3. Mahkemeden idari işlem niteliğinde karar istenmemeli, ancak idarenin tesis ettiği veya tesis etmesi gerektiği halde hareketsiz kaldığı bir işlemin iptali istenebilir. (Tazminat davalarında idareye başvurularak red kararı alınması veya zımnen red üzerine dava açılabilir.)
 4. Dilekçelerde; tarafların ve varsa avukatının adı, soyadı, unvanı, tebligat adresi ve T.C. Kimlik Numaralarının belirtilmesi zorunlu olduğundan bu hususlara dikkat edilmesi,
 5. Mahkemeye verilen dilekçelerde avukat tarafından açılan davalarda baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.
 6. Dilekçelerde duruşma talebi varsa, bu talebin dilekçenin görünür bir yerine ve belirgin olarak yazılması gerekmektedir.
 7. Davanın öncesinde bir dilekçe red kararı var ve dava bu dilekçe red kararı üzerine yenileme suretiyle açılıyor ise, bu hususun yeni yazılan dilekçede belirtilmesi ve havaleyi yapan hakime mutlaka söylenmesi, dilekçe ret kararın yenileme dilekçesine eklenmesi,
 8. Tüzel kişi adına açılan davalarda, dilekçeyi imzalan şahısın tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösterir dava açma tarihi itibariyle güncel imza sirkülerinin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.
 9. Veznede, yalnızca harç tahsilatı, posta pulu gideri, dosya ile ilgili istenen diğer tahsilatlar ve dosya gömleği tahsilatı yapıldığının, veznenin bunun dışında bir yetki ve görevi bulunmadığının bilinmesi,
 10. Şehir dışına gönderilecek davalar için postaneden yapılacak posta havalelerinin, dekontların bir nüshasının ibraz edilmesi,
 11. Mahkemeden idari işlem niteliğinde karar istenmemeli,
 12. Yürütmenin durdurulması talep edilirken 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/3. maddesinin dikkate alınması.
 13. Açılmış veya açılacak her türlü davada, davacı veya avukatı dışındaki kişilerin, dosyalar üzerinde herhangi bir işlem yapabilme yetkilerinin bulunmadığının da gözden uzak tutulmaması gerekmektedir.

İşlemlerin daha hızlı ve aksamadan yürütülebilmesi için yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Erişim Tarihi ve Adres: 29.08.2018 http://www.ankarabim.adalet.gov.tr/ornek-dilekceler/idare-dava-dilekcesi.doc

0 0 votes
Article Rating
Takip et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments